Kursnamn
Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån aktuell forskning diskutera och problematisera frågor om arbetslivets omvandling och dess betydelse för kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.
- beskriva och analysera frågor rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- planera, organisera och utvärdera utbildning och andra former av kompetensutveckling.
- genomföra och presentera enklare empiriska undersökningar rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- navigera i en informationsteknisk plattform, delta och samarbeta med andra online.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan individers lärande och det lärande som sker inom en hel organisation. Olika teoretiska perspektiv på lärandet samt olika former av organisationsteori behandlas.

Vidare behandlas olika former av utbildning och träning inom företag och andra organisationer. Aktuella begrepp och utvecklingstendenser som t ex "kompetensutveckling" och "human resource management" uppmärksammas och görs till föremål för kritisk analys. Stort utrymme ges för teori och forskning om olika metoder och verktyg för planering, design och utvärdering av utbildning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs via Internet. Alla kontakter med kursdeltagare sinsemellan och mellan kursdeltagare och lärare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program, Blackboard. Detta nås från hemmet via modem−uppkoppling eller via bredband. Via Blackboard kan olika frågor diskuteras med andra kursdeltagare och med lärare. Ett särskilt diskussionsforum med för kursen relevanta frågeställningar arrangeras via Blackboard.

Förutom den tid som används för att delta och samarbeta med andra online förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt eller i grupp. Den totala kursarbetstiden motsvarar i genomsnitt 20 timmars arbete per vecka.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller ekonomiskt område alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs)
Education and Learning in Working Life: Work-Based Education and Training I
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.