Kursnamn
Organisation och förändringsarbete: Arbetslivets pedagogik II (nätkurs), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och förklara grundläggande teoretiska begrepp och synsätt inom organisationsteorin,
- beskriva och analysera ett arbete/en organisation utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv,
- redogöra för och förklara grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet,
- beskriva och analysera olika strategier och metoder för förändringsarbeten i organisationer,
- beskriva och analysera organisationer och förändringsarbeten i arbetslivet, exempelvis utifrån etnicitets- och genusperspektiv.
Kursinnehåll
Organisationsteori, 7,5 hp
I delkursen behandlas olika organisationsteoretiska perspektiv, som utgör en grund för förståelse för hur organisationers struktur och verksamhet formas, upprätthålls och förändras. Vidare behandlas olika former för organisering av arbete. Även metoder för kvalitetsutveckling behandlas, särskilt i relation till nya former av arbetsorganisationer.

Förändringsarbete, 7,5 hp
I delkursen presenteras grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet. Vidare behandlas olika strategier och metoder för förändringsarbete. Särskilt uppmärksammas organisationsutveckling samt frågor om hur komplexa organisationer kan anpassas till snabbt förändrade villkor i omvärlden.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs via Internet. Alla kontakter med kursdeltagare sinsemellan och mellan kursdeltagare och lärare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program, och därigenom kan olika frågor diskuteras med andra kursdeltagare och med lärare. Ett särskilt diskussionsforum med för kursen relevanta frågeställningar arrangeras via det nätbaserade kursadministrativa programmet.

För att underlätta behandlingen av kurslitteraturen så ingår en studiehandledning. I denna presenteras kurslitteraturen översiktligt. Där finns olika frågeställningar/problemställningar som kan vara utgångspunkter för bearbetning av litteraturen.

Förutom den tid som används för att delta och samarbeta med andra online förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller ekonomiskt område alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Organisation och förändringsarbete: Arbetslivets pedagogik II (nätkurs)
Organization and Change: Work-Based Education and Training II (distance course)
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.