Publikationslista, Kent Lundgren, 640607-3012

Lundgren, K., Millbourn, O. (1992) Förhöjd leveranstillgänglighet - med fokus på avbrottsfrihet (examensarb civ ing utb.), Lunds tekniska högskola, Institutionen för industriell organisation, Lund DOI:10.13140/RG.2.2.19357.41448.

Lundgren K. (1994a) Förutsättningarna idag och i morgon för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle , kandidatuppsats, Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Lund, DOI:10.13140/RG.2.2.25924.12164.

Lundgren, K. (1994b) Energisystemstudier för Trollhättan Energi, Energisystem, Institutionen för konstruktion och produktion (IKP), Linköping.

Lundgren, K. (1996a) "Lönsamhetsbedömningar av bioenergi för fjärrvärmebaserade energiföretag", sid 71-180. I Frankel. H., Ling, E. & Lundgren, K. Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - tre djupdykningar i förädlingskedjan , IIIEE Reserch Report 96:1, ISBN 91-88902-02-1.

Lundgren, K. (1996b) "Andelen förnyelsebart kan öka ", Energimagasinet, Nr 7, sid 71.

Lundgren, K.(1997a) " Miljöskatten ger fel signaler ", Sydsvenskan, den 16 januari, sid 2.

Lundgren, K. (1997b) "Bio stärker lönsamheten i kommunägda energiföretag ", Elektricitetens Rationella Användning (ERA), Nr 1-2, sid 28.

Lundgren, K. (1997c) "Förnybar kraftvärme - en tiotusen-kronors-fråga " Energimagsinet, Nr1, sid 45.

Lundgren (1997d) "Sätt pris på den förnyelsebara KVV-elen " (1997) Elektricitetens Rationella Användning, Nr 4, sid 26.

Lundgren, K. (1997e) "Miljöskatter och miljöavgifter, har de något överlevnadsvärde? " Energimagasinet, Nr 4, sid 58-59.

Lundgren, K. & Skillius, Å. (1997) Paradigm and Methodology in Auditing för Cleaner Production - Their relationship and interdependences , Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi, Lund.

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998a) Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar om konkurrenskraft , IIIEE Communications 98:1 .

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998b) Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - strategier , IIIEE Communications 98:3 .

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998c) ” Competitiveness of bioenergy - one issue different logics”, accepterat papper: Biomass for Energy and Industry -  10th European Conference and Technology Exhibition ”, Würzburg, Germany.

Lundgren, K . (1998a) Förnyelsebara energibärares nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar om konkurrenskraft , IIIEE Dissertations 98:1 , ISBN 91-88902-05-6, DOI:10.13140/RG.2.2.19213.23528.

Lundgren, K. (1998b) Hantering av restprodukter inom regionen Falun/Borlänge (1998c) ÅF-Energikonsult Stockholm /Borlängekontoret, DOI:10.13140/RG.2.2.20825.42085.

Lundgren, K., Thuvander, L., Sjökvist, L. Kelkkanen, K. & Nygren, K. (1998)  Leverans av färdig värme till Kvarnsvedens Pappersbruk , ÅF-Energikonsult Stockholm /Borlängekontoret.

Lundgren, K. (1999) Balansakten - mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik , masteruppsats vid Företagsekonomiska Institutionen , Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet ( lagring), DOI:10.13140/RG.2.2.14324.24961.

Lundgren, K. (1999) Balansakten - mellan ett marknadsinriktat och ett samhälleligt perspektiv , Arbetssrapport , Dalarnas Forskningsråd , Falun, DOI:10.13140/RG.2.2.10968.80644.

Lundgren, K (2000) "Växjö kan bli fossilfritt" , Smålandsposten, den 5 april, s 2.

Lundgren, K (2000) "Bättre sophantering kan förväntas " , Smålandsposten, den 9 maj, s 2.

Examensarbete, C- och D-uppsats och lic-avhandling ("thesis") finns samlade på Reserachgate och Google scholar. Lic-avhandling finns även på Academia.edu och Mendeley.

Skog
This document is maintained by Kent Lundgren
Initial version: Jan 1997
Last update: