Publikationslista, Kent Lundgren, 640607-3012

Lundgren, K., Millbourn, O. (1992) Förhöjd leveranstillgänglighet - med fokus på avbrottsfrihet (examensarb civ ing utb.), Lunds tekniska högskola, Institutionen för industriell organisation, Lund.

Lundgren K. (1994a) Förutsättningarna idag och i morgon för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle , kandidatuppsats, Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Lund.

Lundgren, K. (1994b) Energisystemstudier för Trollhättan Energi, Energisystem, Institutionen för konstruktion och produktion (IKP), Linköping.

Lundgren, K. (1996a) "Lönsamhetsbedömningar av bioenergi för fjärrvärmebaserade energiföretag", sid 71-180. I Frankel. H., Ling, E. & Lundgren, K. Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - tre djupdykningar i förädlingskedjan , IIIEE Reserch Report 96:1, ISBN 91-88902-02-1.

Lundgren, K. (1996b) "Andelen förnyelsebart kan öka ", Energimagasinet, Nr 7, sid 71.

Lundgren, K.(1997a) " Miljöskatten ger fel signaler ", Sydsvenskan, den 16 januari, sid 2.

Lundgren, K. (1997b) "Bio stärker lönsamheten i kommunägda energiföretag ", Elektricitetens Rationella Användning (ERA), Nr 1-2, sid 28.

Lundgren, K. (1997c) "Förnybar kraftvärme - en tiotusen-kronors-fråga " Energimagsinet, Nr1, sid 45.

Lundgren (1997d) "Sätt pris på den förnyelsebara KVV-elen " (1997) Elektricitetens Rationella Användning, Nr 4, sid 26.

Lundgren, K. (1997e) "Miljöskatter och miljöavgifter, har de något överlevnadsvärde? " Energimagasinet, Nr 4, sid 58-59.

Lundgren, K. & Skillius, Å. (1997) Paradigm and Methodology in Auditing för Cleaner Production - Their relationship and interdependences , Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi, Lund.

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998a) Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar om konkurrenskraft , IIIEE Communications 98:1 .

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998b) Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft - strategier , IIIEE Communications 98:3 .

Ling, E., Lundgren, K. & Mårtensson, K. (1998c) ” Competitiveness of bioenergy - one issue different logics”, accepterat papper: Biomass for Energy and Industry -  10th European Conference and Technology Exhibition ”, Würzburg, Germany.

Lundgren, K . (1998a) Förnyelsebara energibärares nuvarande och framtida konkurrenskraft - föreställningar om konkurrenskraft , IIIEE Dissertations 98:1 , ISBN 91-88902-05-6 .

Lundgren, K. (1998b) Restprodukter inom regionen Falun/Borlänge (1998c) ÅF-Energikonsult Stockholm /Borlängekontoret.

Lundgren, K., Thuvander, L., Sjökvist, L. Kelkkanen, K. & Nygren, K. (1998)  Leverans av färdig värme till Kvarnsvedens Pappersbruk , ÅF-Energikonsult Stockholm /Borlängekontoret.

Lundgren, K. (1999) Balansakten - mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik , masteruppsats vid Företagsekonomiska Institutionen , Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet ( lagring ).

Lundgren, K. (1999) Balansakten - mellan ett marknadsinriktat och ett samhälleligt perspektiv , Arbetssrapport , Dalarnas Forskningsråd , Falun.

Lundgren, K (2000) "Växjö kan bli fossilfritt" , Smålandsposten, den 5 april, s 2.

Lundgren, K (2000) "Bättre sophantering kan förväntas " , Smålandsposten, den 9 maj, s 2.

Skog
This document is maintained by Kent Lundgren
Initial version: Jan 1997
Last update: