Förslag på litteratur inom ämnet Affärsetik - med koppling till miljö

Obligatorisk littertur listas i kursplanen. Nedan presenteras litteratur som  kan kopplas till ämnet affärsetik och miljö. Miljöfrågan är, liksom etik, ett brett ämnesområde. Miljöfrågan - om den kopplas till samhället och människors val - hör ihop med etiska frågeställningar. Först några citat.

En "kul" bok som "sticker ut" är: Radetzki, M. (2001) Den gröna myten - ekonomisk tillväxt och miljöns kvalitet, SNS Förlag. Radetzki vill visa på att det finns en grön myt. Självklart bör man titta på alla argument. Även de som vill visa på att vi inte har några större miljöproblem. Betyder detta att vi inte behöver föra in  några etiska faktorer i miljöfrågan? Jo. Jag tror Radetzki, liksom vi alla gör, utgår från vissa underförstådda värdepremisser, etiska regler.

Det kan noteras att "vanliga" organisationsböcker som Bakka et al (1999) och Bolman & Deal (1997) tar upp upp etikfrågan i slutet i sina böcker. Bakka et al hänvisar i kapitel 12: "Epilog - om etik och evaluering upp" till Bryttings (1999) Företagsetik . Bakka et al skriver:

Som praktiskt ämnesområde kommer organisationsforskningen tätt på värderingar och intressekonflikter. Det gäller i hög grad för de nya områdena evaluering och etik. ... Forskaren kan därför inte undgå att ta ställning till etiska problem och hon har samma rätt som alla medborgare till att delta i samhällets etiska och politiska debatt. ... Organisationsforskningen kan ge ny insikt i vilka de mänskliga konsekvenserna är av teknologiska förändringar, nya kontrollsystem och modeller för ledarbeteende. (ibid s 291)


Bolman & Deal refererar (1997) i kapitel 19 "Olika perspektiv på etik och anda" till ett uttalande av Robert Haas, VD för Levi Strauss:

Man kan inte göra människor engagerade, eller få deras stöd, om den organisation de ska ta ansvar för inte har en själ (ibid s 385).
Bolman & Deal vill med ovanstående citat peka på att:
För organisationer, grupper och familjer är själen själva grundvalen för uppfattningen vad vi innerst inne är, vad som är viktigt för oss och vad vi ska tro på (ibid 385).
Nedan presenteras litteratur som  kan kopplas till ämnet affärsetik och miljö:
Debatten mellan Gerholm och Robért rörande vad som kan sägas vetenskapligt i miljöfrågan:

Länkar:
Det är otroligt svårt att ge länktips eftersom man givitvis bara kan redovisa en bråkdel av vad som finns på Internet. Det bästa är nog att själv använda en sökmotor, Altavista , eller någon liknande, om man letar efter någon information. Nedan följer trots allt några länkar som mest hör ihop med miljö-, etikfrågan:

Agenda 21 forum
Det Naturliga Stegets (DNSs) systemvillkor uthållighet (enl DNS)
Environmental Ethics, A Very Brief History of the Origins of  Environmental Ethics for the Novice.
EthicScan: http://www.ethicscan.ca/  (från Artikelkompendiet, artikel 2:3: "Business Ethics: Direction for the 1990's" av Brooks, Lenard (1990))
Ethical Investment Research Service:  http://www.eiris.org/  (från Artikelkompendiet, artikel 1:2: "Ethical Investment: current trends and prospects" (1990))
Ethical investor
Etics In Action
Global compact  Kofi Annan höll i januari 1999 ett tal i Davos... består av tio principer
Goda exempel - framgångsrikt miljöarbete i näringslivet.
Hållbara sverige
Göteborgs Universitet, GRI , Miljöbiblioteket , Intervjuer med personer som arbetar med miljö.
Internationella Miljöinstitutet , Lund (en del rapporter från institutet kan hämtas som pdf-filer här ).
Miljöcertifierade svenska företag (”Miljöcertifierade företag i Sverige” är ett projekt som påbörjades i bokform våren 1998...)
Miljödepartementet
Net Impact , a San Francisco-based network of over 11,000 MBA students and professionals who want to use business to "create a better world".
AB Svenska Miljöstyrningsrådets miljöledningsmarknad
Naturvårdsverket : Miljöekonomi och ekonomiska styrmedel (en del rapporter från Naturvårdsverket kan hämtas som pdf-filer här ).
www.sustainability-index.com
Miljö och Samhällsbyggnadsdepartementet
Miljöfilosofi, Göteborgs Universitet.
Triple Bottom Line Investing
 
 
 


This document is maintained by kent.lundgren@home.se
Initial version: sept 2001
Last update: