Förslag på ämnen inom kursen: Miljöekonomi, 10p (som i sin tur ingår i kursplanen för Miljövetenskap, 40p)

Nedan presenteras förslag på ämnen inom den företagsekonmomiska delen av miljöekonomikursen:
 
 
 
Förslag på ämnen
Företagsmiljöekonomi med ett utifrån perspektiv Företagsmiljöekonomi med ett inifrån perspektiv
Olika fonders inriktning (med avseende på t ex etik, miljö, placeringsinriktning) [miljöbokhandeln(bl a om fonder)] Se även t ex Nilsson, Anna (våren 2000) Miljöanalys av Roburs Miljöfond och Talenten Miljöfond, miljökriterier, (egen sammanställning av material jag fick från Anna Nilsson våren 2000). Erfarenheter av miljöledning, miljöstyrning,  inom ett eller flera företag [miljöbokhandeln (bl a om miljöledning; sammanställning på miljöledningsmarknaden; ]
Miljöfonders syn på företag Olika företags syn på miljöledning, miljöfonder...
Information om olika etiska idéer inom ett eller flera företag (t ex KPA, Banco m.fl.) Information om olika idéer kring miljöanspassning inom ett eller flera företag.
Sammanfattning av bok eller artikel, t ex Koskinen, L. (1999) Etik, ekonomi och företagets själ, Prisma; Weaver, G. R. et al (1999) "Corporate ethics programs as control systems…", Academy of Management Journal. Sammanfattning av Arnfalk, P.  et al (1992) Miljöarbete inom svensk tillverkningsindustri - myt eller verklighet, avd för Industriell Miljöekonomi, Lunds Universitet.
Hur fungerar livscykeanalys (se t ex 1; ) Hur använder sig företag X av livscykelanalys.
Energiförsörjning ur ekonomiskt och lokalt, nationellt och/eller globalt perspektiv (bioenergi) [1, ]. Exempel på hur olika företag redovisar sin energianvändning, förnyelsebart och icke-förnyelsebar energianvändning. (Miljö)arbetet inom olika kommunal organisationer  jmf t ex Göteborgs anläggning (miljörapport) med en annan mindre avloppsreningsföretag (t ex Falun, Sunne, Haapsalu,.. ). Eller jämför vattenverk av olika storlek (t ex Finspång, Mora,...)
Sammanfattning, med ett företagsekonomiskt perspektiv av någon annan artikel eller bok. T ex Porter, M. E. & van der Linde, C. (1995) "Green and Competitive: ending the stalemate", Harvard Business Review, sept - oct. Sammanfattning, med ett "miljöledningsperspektiv", av någon annan artikel eller bok. Texten i sig behöver inte (enbart) behandla miljöledning. Varför inte titta närmar på Växjö Universitets egna miljöarbete i rapporten av Wallin, P. (2001) Redovisning av VXU:s miljöarbete 2000.
Sammanfattning av minst tva kapitel i Dobber & Wolf som har ett utifrån perspektiv,  t ex kap 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 Sammanfattning av minst tva kapitel i Dobber & Wolf som har ett innefrån perspektiv,  t ex kap 5, 6, 9, 11, 12. Koppla gärna något kapitel till något konkret företag, t ex antingen kap 11 el 12.

Det är önskavärt att varje text innehåller (minst) två referenser. Med hjälp av olika referenserna kan ni föra fram olika, och ibland motsatta, ståndpunkter. Nuförtiden är det "lätt" att hitta information på WWW men det är inte lika lätt att referera till källor på WWW på ett "trovärdigt" sätt. Här finns hjälp.

Förslag på litteratur

Tillbaka

This document is maintained by kent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 1999
Last update: 1999-04-11