Affärsetik, AEX 301 , 5p, Kent Lundgrens del

Bakgrund: Hela kursen, AEX 301, beskrivs i kursbeskrivningen och i schemat . Min målsättning är att presentera en del "miljömässiga" aspekter som berör företag/företagarna. Miljöfrågan är intressant eftersom den kräver inblandning från många professioner, bl a etik och ekonomi. Min utgångspunkt och övertygelse är att god ekonomi och god miljö hör ihop. Mer om detta synsätt kan man bl a läsa i en artikel av Porter & van der Linde (1995). Det är ekonomiskt försvarbart för olika organisationer att satsa på miljöfrågor. De så kallade systemvillkoren (Det Naturliga Steget) "kräver" en miljöanpassning (om vi vill ha kvar en jord som vi känner den). Att strategiskt arbeta proaktivt med miljöfrågor kallas även förebyggande miljöskydd ("preventative approach"). En normativ inriktning som jag hämtat med mig från Internationella miljöinstitutet i Lund (IIIEE), där jag var verksam mellan 1995 och 1998. Från IIIEEs hemsida:

The urgent task for the IIIEE was to demonstrate the potential and value of preventative approaches - of pollution prevention, waste minimisation, eco-design - working closely with Swedish and European industry and governments.

Min målsättning är att presentera en del etiska aspekter inom företagsekonomin som berör företagets beroende och relation till sin omgivning. Vi kommer att relatera begreppen "miljö", "samhälle" och "natur" till varandra. Företags beroende av naturen  kan beskrivas på (minst) tre sätt: resursperspektiv, företagsperspektiv och/eller samhällsperspektiv ( Dobers & Wolff , red, 1997). Dessa tre perspektiv har att göra med hur 1) (natur)resurserna kommer in i och lämnar företaget, 2) hur det enskilda företaget påverkas ekonomiskt på kort sikt och 3) hur värderingar i samhället påverkar lagar och företagets legitimitet och därmed överlevnadsförmåga. Olika föreställningar om risk och natur beskrivs. Ett praktiskt fall som berör miljö/energiområdet tas också upp ( fortsättning... ).  

Upplägg: Vi träffas två gånger (se även i schemat). Första gången presenteras olika förslag till fördjupning. Därefter har ni tre veckor på er att skriva ungefär 4-5 sidor per grupp och förbereda en presentation.

boll   Den 27:e okt kl 15-18, sal H 1314:  Etik och miljö (OH-material i powerpoint format) 
boll   Den 17:e nov kl 15-18, sal H 1314:  Redovisning av gruppernas material

Tidigare års presentationer
2003: Redovisat material,
2002: Redovisat material,
2001: Presentation av gruppernas arbeten ( zippad fil med alla gruppernas arbeten ).

Litteratur som jag mest hämtar inspiration från: Brytting, T. (1999) Företagsetik. Koskinen, L. (1999) Etik och ekonomi och företagets själ - kan moral och god ekonomi förenas? , Prisma. Även Dobers, P. & Wolff, R. (red) (1977) Miljöstrategier - ett företagsekonmiskt perspektiv, hämtas inspiration ifrån. Den sista boken har just ett företagsekonomiskt perspektiv på miljöfrågan. Artikelkompendium i affärsetik av Alpenberg (2000). Exempel på annan litteratur inom etik/miljöområdet , varav en del kommer att beröras på föreläsningen.

Riktlinjer för PM 

Redovisning av PM: Strävan är att alla grupper ska kunna redovisa muntligt andra gången vi träffas. Varje grupp redovisar under ung 10-15 minuter. Därpå följer en diskussion under ung 5-10 minuter. Samtliga grupper skickar sina texter till alla andra grupper två dagar innnan vi träffas för redovisning med hjälp av den mailinglista som distribueras strax efter det att vi har haft vårt första pass.
 
 
 

Fåglar som avgränsar mot uppgifter vem som underhåller dokumentet

This document is maintained by  kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Sept 2001
Last update: