Miljöekonomi, AEX 305 , 10p, några företagsekonomiska moment
med Kent Lundgren .

Bakgrund: Hela miljöekonomikursen, AEX 305, beskrivs i kursbeskrivningen . Föreläsningar kommer att hållas av olika föreläsare inom Ekonomihögskolan för att visa på miljöekonomiämnets breda bas. Min målsättning är att presentera en del  företagsekonomiska aspekter inom miljöekonomin. Min utgångspunkt och övertygelse är att ekonomi och miljö ofta hör ihop. Det är (oftast) ekonomiskt försvarbart för företagare att satsa på miljöfrågor. Speciellt på lite längre sikt. Denna utgångspunkt kan kallas förebyggande miljöskydd. Ett angreppssätt som jag hämtat med mig från Internationella miljöinstitutet i Lund, där jag var verksam mellan 1995 och 1998.

Mitt upplägg presenteras här . Olika föreställningar om företagande och miljö kommera att tas upp, bl a kommer miljöekonomi att jämföras med "naturekonomi". Vi kommer att ta upp några huvudpoänger i Dobers & Wolff (red, 1997) Miljöstrategier. Företags beroende av "miljön"  kan beskrivas på (minst) tre sätt: resursperspektiv, företagsperspektiv och/eller samhällsperspektiv ( Dobers & Wolff , red, 1997). Dessa tre perspektiv har att göra med hur (natur)resurserna "flödar" mellan företag, hur det enskilda företaget påverkas ekonomiskt på kort sikt, och hur värderingar i samhället påverkar företagets legitimitet och därmed överlevnadsförmåga. 

Två andra utgångspunkter eller perspektiv kommer att presenteras (som kan kopplas till mer traditionell företagsekonomisk metodik), dels ett utifrån perspektiv, dels ett inifrån perspektiv. Först kommer olika aspekter som olika "miljöintresserade" intressenter kan lägga på ett företag att beskrivas. Speciellt kommer olika miljöfonder att behandlas. På så sätt tydliggörs olika externa  intressen av att ett företag miljöanpassas. Därefter kommer det interna arbetet inom företag, miljöledningssystem med mera, att presenteras. Frågor som kan kopplas till detta är: Vad kännetecknar ett hållbart samhälle och "grönt" företag. En utveckling presenteras här .

Upplägg: Vi träffas två gånger. Första gången presenteras olika förslag till fördjupning. Därefter får ni ung en månad på er att skriva ungefär fyra till åtta sidor per grupp och förbereda en presentation:

1. den 19 mars mars kl 11-14, sal M1052. Föreläsning1.
2. den 30 april  kl 11-14 sal K2048. Presentation av gruppernas arbeten.

Krav på papper  kan hämtas här .

Redovisning av papper: Varje grupp redovisar under ung 10-15 minuter. Därpå följer en diskussion under ung 5-10 minuter. Varje grupp ska också läsa och opponera på ett annat papper.  För att vi ska hinna läsa varandras papper innan vi träffas andra gången i maj ska pappret skickas till den opponerande gruppen senast kl 16 fyra dagar innan den dagen vi träffas. Förslagsvis skickar ni ert papper till alla som går på kursen genom en mailinglista

Förslag på ämnen

Litteratur extra litteraturförslag

Resultat/redovisning (tidigare år: 2003 2002 , 2001 , 2000 , 1999 )
 

bild på fåglar

This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
Initial version: Mars 1999
Last update: